સોલંકી યુગ

સોલંકી યુગ     મૂળરાજ પ્રથમ (ઈ.સ 942-997) ગુજરાતમાં સોલંકીવંશનો સ્થાપક મૂળરાજ

ગુજરાતની નદીઓ

ગુજરાતની નદીઓ Ø  સરસ્વતી નદી ઉદભવસ્થાન – બનાસકાંઠાના દાંતા તાલુકાના ચોરીના ડુંગર (અંબાજી

તાજ મહલ

તાજ મહલ ભારતવર્ષમાં લાંબા સમયગાળા સુધી મોગલ બાદ્શાહોનું શાસન રહ્યું. એમણે પોતાના